Seminar 22 Oktober in Antwerpen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in.

Ontwikkel de woordenschat
van je leerlingen

Betere schoolresultaten beginnen bij een gedegen woordenschat.

Woordenboost is een combinatie van digitaal en papieren lesmateriaal. 40 thema’s met elk 10 schooltaalwoorden en diverse oefenvormen zorgen ervoor dat iedere leerling zijn woordenschat op peil brengt. Dit leidt direct naar betere schoolresultaten. 

Vraag een demo aan

Woordenboost, de doorgaande lijn

Primair onderwijs

Bij het materiaal voor groep 7/8 ligt de nadruk op de naderende overstap naar het voortgezet onderwijs. Welke woordenschat heb je nodig om straks goed mee te kunnen doen in de brugklas? Daarnaast willen we dat leerlingen in groep 7/8 over een goede woordenschat beschikken, zodat ze op de eindtoets (bijvoorbeeld CITO) ook echt kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben. Op deze manier willen we bevorderen dat leerlingen eerlijke, passende schooladviezen krijgen.

Over schooltaalwoorden bovenbouw

Voortgezet onderwijs

In het VO ligt de focus op het verder uitbreiden van de woordenschat. Die wordt in het voortgezet onderwijs, zeker op havo en vwo, steeds abstracter en academischer. Waar je op de basisschool nog weg kon komen met de dagelijkse, informele beheersing van de taal, leer je op het voortgezet onderwijs hoe je je in meer formele taalsituaties goed kan redden. Door te oefenen met woordenschat, zullen leerlingen de lesstof beter begrijpen en toetsen beter kunnen maken. Het zorgt ervoor dat leerlingen goed kunnen laten zien welk niveau ze hebben.

Over Voortgezette woordenschat

Voorbeeldthema aanvragen

Ontvang gratis een voorbeeldthema en maak kennis met Woordenboost!
Vraag aan

Woordenboost

Woordenschatontwikkeling

Het niveau van leesvaardigheid in Nederland gaat al gedurende langere tijd achteruit (PISA 2018). De uitkomsten van het PISA onderzoek in 2018 waren zorgwekkend: de scores waren het laagst in 15 jaar tijd en Nederlandse leerlingen scoorden voor het eerst ook lager dan leerlingen in de 15 andere EU landen die meededen aan het onderzoek. En dat was nog voor het corona-virus een rol speelde.

Achterstand wegwerken

Het niveauverschil van kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders is juist in de coronaperiode groter geworden. Kinderen die de stimulans van school op het gebied van taal het hardste nodig hadden, kregen door de coronaperiode de minste kans om die extra aandacht te krijgen.

Talentontwikkeling

Woordenschatontwikkeling is van enorm belang voor de talentontwikkeling van kinderen en jongeren. Om je talenten te kunnen ontwikkelen, heb je een goede opleiding nodig. En om een opleiding succesvol af te ronden, is woordenschat van cruciaal belang.

Begrijpend lezen en toetsen

Een goede woordenschat is essentieel om lesstof en toetsvragen (zoals CITO) te kunnen begrijpen en goed te kunnen beantwoorden.

Wetenschappelijk onderzoek

Van 2018 tot en met 2021 hebben experts uit Nederland, België en Engeland samengewerkt in het Erasmus+ project Creating Equal Opportunities at School through teaching academic language (kortgezegd het CEOS project).

Voldoende bagage

Aanleiding van dit project was dat scholen een zeer diverse populatie hebben en dat docenten opmerkten dat sommige leerlingen de taal onvoldoende beheersten om goed te kunnen laten zien wat ze werkelijk in zich hebben.

De juíste woorden

Onderzoek van professor Lynne Cameron / University of Birmingham, naar de hoeveelheid en de kwaliteit van woorden die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren, wees uit dat het na een bepaalde basiswoordenschat niet meer gaat om dat je extra woorden leert, maar dat je de juiste woorden aanleert.

Relevante woordenlijst

Tijdens het CEOS project heeft Lineke van Tricht,  directeur Bureau Talent, in samenwerking met docenten van scholen die deelnamen in dit CEOS project, een woordenlijst ontwikkeld met daarin de juiste woorden voor het Nederlandstalige onderwijs.

Passief en actief

Met die woordenlijst is een lesprogramma ontwikkeld waarin leerlingen de woorden leren begrijpen (passieve woordkennis) én kunnen gebruiken (actieve woordkennis). Dit heeft geleid tot twee lesprogramma’s.  Woordenboost PO (groep 7/8) en Woordenboost VO klas 1-2